Privacy Policy

Je bent hier: Home » Privacy Policy

De website www.smartdata.agency (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:
SmartData Agency BV (hierna “SmartData”, “Wij” en “Ons”)
Rue Belliard 40
1040 Brussel
België
BTW BE0698.924.293

E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 2 887 81 77
Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven jou een spoedig antwoord!

1 WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?
Iedere persoon die de Website gebruikt (hierna de “Gebruiker”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken enkel jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacywet, de Verordening en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betreft een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker van de Website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die SmartData kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. SmartData behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.

2 WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?
2.1. Verwerkingsverantwoordelijke
SmartData is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens via de Website worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

2.2. Verwerker(s)
SmartData is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. SmartData doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »: – Bedrijven die we hebben ingehuurd om de klantenservice te ondersteunen en voor statistische doeleinden (oa. Google Analytics, Hotjar, Hubspot);
– Bedrijven die we hebben ingehuurd voor communicatiedoeleinden (oa. Skype);
– Bedrijven die we ingehuurd hebben voor marketing-doeleinden (oa. Hootsuite, Bing Ads, Google Adwords, Facebook, Linkedin);
– Bedrijven die we hebben ingehuurd voor hostingdoeleinden (oa. Google Clouds);
– Bedrijven die we ingehuurd hebben om te helpen bij het beschermen en beveiligen van onze systemen en services (oa. ManageWP, Cloudflare, WordFence).

3 OP WELKE JURIDISCHE BASIS WORDEN MIJN DATA VERWERKT?
In overeenstemming met de Privacywet en de Verordening, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:
 Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag;
 Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten;
 Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

4 WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?
SmartData verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:
 Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, werkgever, inloggegevens);
 Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
 Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies, Skype ID);
 Referenties (Wachtwoorden, wachtwoordhints en soortgelijke beveiligingsinformatie);
 Inhoud (de tekst of andere inhoud van een verstuurd formulier of e-mail).

5 VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?
SmartData verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker van onze Website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van de Website en onze online dienstverlening. SmartData behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de Website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:
 Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven;
 Het aanbieden van whitepapers;
 Authentificatie en toegang tot het account;
 Beheer van geschillen;
 Bescherming tegen fraude en overtredingen;
 Gepersonaliseerde marketing en reclame indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het jou te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken.

Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de Website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

6 WIE ONTVANGT JOUW PERSOONSGEGEVENS?
Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen SmartData. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven.
7 HOELANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?
Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te steven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

8 WAT ZIJN JOUW RECHTEN?
8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens
Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2 Recht op inzage
Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw gegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens.

8.3 Recht rectificatie van persoonsgegevens
Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn “Gebruikersprofiel”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens
Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:
– Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
– Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw gegevens;
– Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
– Jouw gegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
– Jouw gegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting. Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde gegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

8.5 Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens
In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor SmartData om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 Bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. SmartData zal ophouden jouw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij SmartData kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om de aan SmartData verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming
Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

9 HOE KAN JE JOUW RECHTEN UITOEFENEN?
Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Dorpsstraat 26, 2221 Booischot of via e-mail aan [email protected]. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.

10 MOGELIJKHEID TOT HET INDIENEN VAN EEN KLACHT
Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door SmartData, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde databeschermingsautoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).

© 2018 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (https://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy verklaring en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen ([email protected]).
Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.